Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

Contacteu amb el SAU per fer qualsevol consulta, petició o comunicar alguna incidència que pogueu tenir en la utilització dels serveis del Campus de Vilanova (EPSEVG).


  • El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres, laborables de 8h a 21h (excepte agost de 8h a 15h).
  • També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic (sau.epsevgupc.edu) i per telèfon 93 8967702.
  • Recordeu que podeu trobar resposta a les preguntes més freqüents dels usuaris dels nostres serveis (FAQs) i informació dels serveis a la web http://www.epsevg.upc.edu