Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

ATENCIÓ:

A partir del 24 d'abril canviarà l'aspecte del portal de validació.

Més informació a l'enllaç.

Contacteu amb nosaltres per fer qualsevol consulta, petició o comunicar alguna incidència que pugueu tenir en la utilització dels serveis que us oferim des dels Serveis TIC ETSEIB.

  • El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres, laborables de 9h a 14h; i per les tardes, atenció a les aules informàtiques de planta 1 i planta 5, fins a les 20h.
  • També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic (si.etseibupc.edu) i per telèfon 93 4016597.